ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIGITAL FLORINS

U kunt alleen virtuele valuta (zoals bitcoins) via Digital Florins aankopen indien u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

 1. Indien u een aankoop doet, koopt u digitale goederen zonder vaste waarde. Bij een betaling gaat u akkoord met de waarde en aankoopkoers van de digitale valuta die Digital Florins op dat moment heeft bepaald.
 2. Op het moment dat u zich registreert als klant rekenen wij eenmalig administratiekosten.
 3. Uw rekeningnummer dient op uw persoonlijke naam te staan of na overleg op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent. U kunt geen klant worden indien u een anoniem rekeningnummer opgeeft. Wij vragen u tevens om een digitale kopie van uw legitimatiebewijs te verstrekken.
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die is ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens.
 5. Indien u onjuiste informatie aan ons verstrekt behouden wij ons het recht voor om extra administratiekosten in rekening te brengen.
 6. De waarde van digitale valuta kan sterk fluctueren. Wij bieden geen enkele garantie voor enig waarde behoud en/of ontwikkeling van de digitale valuta.
 7. Ons streven is om u ten alle tijden toegang te kunnen geven tot uw account(gegevens). Wij geven hier allen geen garantie op.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid voor schade of ongemak (mede) veroorzaakt door virussen of andere cyberaanvallen.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het verlies van virtuele valuta op wallets, behoudens opzet dan wel roekeloosheid van onze kant.
 10. U vrijwaart Digital Florins en daarbij betrokken personen (zoals werknemers en vertegenwoordigers) van elke claim of eis, kosten en schade daaronder begrepen, die verband houdt met schendingen van onze voorwaarden, gebruik van onze diensten, dan wel overtreding van wet en regelgeving.
 11. Na aankoop van de digitale valuta zullen wij deze in onze wallets aanhouden voor u. Wij streven er naar om transacties zo snel mogelijk af te handelen (uitgangspunt binnen 1 dag). Om marktverstoring te voorkomen kunnen wij ervoor kiezen grotere aankopen gefaseerd uit te voeren.
 12. De vergoeding(en) voor de geleverde diensten van Digital Florins kunt u terugvinden in het kostenoverzicht. Digital Florins behoudt zich het recht voor op wijziging van prijzen en voorwaarden. Indien dit van toepassing is zult u hier ruim van te voren over worden geïnformeerd.
 13. Omdat de koersen van virtuele valuta zeer volatiel zijn kan de omvang en samenstelling van de aangekochte valuta (binnen de door ons aangeboden pakketten) veranderen. Hoeveel digitale valuta wij met uw inleg hebben aankopen is pas definitief bij afronding van de transactie. Indien wij op welke wijze dan ook aangeven hoeveel virtuele valuta u geld/inleg waard is, is dat slechts een indicatie.
 14. Een voltooide transactie kan niet ongedaan gemaakt worden. Het invoeren van de juiste is uw eigen verantwoordelijkheid. Digital Florins behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude en/of misbruik te anticiperen en kosten in rekening te brengen. Digital Florins kan onder meer transacties opschorten.
 15. U stapt bij ons in met giraal geld, uitkering vind ook plaats in giraal geld op de door ons geverifieerde bankrekening uw naam.
 16. In principe kunt u op ieder moment uw virtuele valuta verkopen (uitstappen), tegen de dan geldende verkoopkoers. Wij zullen uw verkooptransactie evenals uw aankoop transactie zo spoedig mogelijk uitvoeren (uitgangspunt binnen 1 dag). Om marktverstoring te voorkomen of in verband met bijzondere omstandigheden kunnen wij ervoor kiezen verkopen gefaseerd uit te voeren.
 17. U kunt overstappen van het ene pakket naar het andere pakket. Dit kan zowel geheel of slechts deels. Dit zal resulteren in een verkoop- en daaropvolgende aankooptransactie.
 18. U kunt alleen deelnemen indien u tenminste 18 jaar of ouder bent of toestemming heeft van uw ouder en/of voogd.
 19. Wij nemen in principe alleen particulieren klanten aan. Dat is de reden dat u geen factuur ontvangt. Het is mogelijk om zakelijke klant te worden. Het is echter niet mogelijk om voorbelasting (BTW) in aftrek te brengen.
 20. Nieuwe klanten zijn verplicht ons verificatieproces te doorlopen alvorens aankopen/verkopen te kunnen doen. Bij wijziging van klantgegevens kunnen wij u verplichten opnieuw dit proces te doorlopen. Na het verificatieproces zullen wij uw opdrachten zo spoedig mogelijk uitvoeren.
 21. In het geval van overmacht, bankstoring of andere ongewone / onvoorziene omstandigheden, waarbij uw aankooptransactie niet tijdig of niet op een gunstige wijze verwerkt kan worden, heeft Digital Florins het recht om eenzijdig te besluiten tot annulering van uw aankooptransactie onder restitutie van het aankoopbedrag.
 22. Het is verboden om het account van iemand anders te gebruiken dan wel toegang tot te krijgen, dan wel hier bij te helpen. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de klant om de eigen accountgegevens zoals inloggegevens, transacties en saldostanden vertrouwelijk te houden.
 23. Klanten zijn verplicht om ons direct op de hoogte te stellen indien sprake is geweest van ongeoorloofd gebruik van je account(gegevens).
 24. Wij houden ons het recht voor om klanten te weigeren en accounts te sluiten indien onze regels of wettelijke regelgeving wordt overtreden of wanneer wij oordelen dat dit een wezenlijk risico vormt.
 25. Bij overtreding van onze voorwaarden en regels kunnen wij de klant aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade bij Digital Florins, klanten of andere betrokkenen.
 26. Tevens kan Digital Florins toegang weigeren tot accounts of accounts beëindigen in geval van maar niet beperkt tot:
  1. schendingen van de voorwaarden
  2. inbreuk op onze (IE) rechten
  3. gerechtelijk bevel of een dagvaarding
  4. gebruik van account voor illegale activiteiten
  5. (pogingen tot) het omzeilen van de beveiliging
  6. (pogingen tot) het verkrijgen van ongeoorloofde toegang dan wel anderen daarbij assisteren
  7. overmacht
 27. Om de integriteit en veiligheid te waarborgen controleert Digital Florins klanten en kan hierbij om aanvullende informatie vragen. Digital Florins heeft hierbij het recht een transactie op te schorten.

Versie: 11 december 2016